Sa Huni Sang Akon Lantoy by Flavio Zaragoza Cano

Sa Huni Sang Akon Lantoy by Flavio Zaragoza Cano

Sa Huni Sang Akon Lantoy
Photo taken from “Dr. F. G. Caram, Sr: Grand Old Man of Iloilo” (1969) by Abe Gonzales, Yuhum Press

I.
Sa huni nga dì sampaton
sang bikwalon ko nga lantoy,
pamatìi ang panganduhoy,
sang akon tagiposòon:
masubù nga panalabiton
ang iya mga halimbawà;
subong sang tangis kag kaghà
sang Ilóy nga nalulutan,
sa atubangan sang lulubngan
sang anák nga pinalanggà….

II.
Kon magbanàag ang adlaw
sa masilì nga sidlangan,
sa sulud sang akon dughan
nagadapù ang kamingaw;
akon ginapanganinaw
ang dakù ko nga kasakit
sa mga gal-um sa langit
kag mga bulak sa dutà,
basì pa lamang mapalà
sa akon kabuhî ang dalit.

III.
Mapàit nga waláy angay
ang magsalìay sa kaghà
kon ang mahapdì nga luha
sa mga matá nagaagay;
ang akon mga panghayhay
nga nagahalin sa dughan,
daw huní sang kapispisan
sa katamnan nga matulin,
daw dupuydupuy sang hangin
sa sanga sang kakahuyan….

IV.
Busà dilî pag-isikway
ang gugma kong ginahalad
kay ikaw ang akon palad
ikaw ang akon kalipay;
ikaw ang dapat magsapnay
sang akon gugmang hamilì,
kag agúd dilî matunglì
ang bulak sang akon kalág
pasilaki sang kasanag
sang gugma mong labing putlì….

shemaegomez

Sheila is a legal editor and a digital marketing enthusiast. She is a kdrama fan, a dog person and a certified foodie!

Next Post

SMART Communications Organizes Digital Marketing Talk with Carlo Ople

Tue Jan 28 , 2020
Smart Communications organized an afternoon filled with so much learnings for digital enthusiast aspirants to celebrate Dinagyang 2020 with media and blog practitioners of the city. Instead of a usual eat out and simple talk, this year, Smart Communications bring in Carlo Ople – one of the country’s premier digital […]
carlo ople smart

You May Like