Sa Huni Sang Akon Lantoy by Flavio Zaragoza Cano

Sa Huni Sang Akon Lantoy by Flavio Zaragoza Cano

Sa Huni Sang Akon Lantoy
Photo taken from “Dr. F. G. Caram, Sr: Grand Old Man of Iloilo” (1969) by Abe Gonzales, Yuhum Press

I.
Sa huni nga dì sampaton
sang bikwalon ko nga lantoy,
pamatìi ang panganduhoy,
sang akon tagiposòon:
masubù nga panalabiton
ang iya mga halimbawà;
subong sang tangis kag kaghà
sang Ilóy nga nalulutan,
sa atubangan sang lulubngan
sang anák nga pinalanggà….

II.
Kon magbanàag ang adlaw
sa masilì nga sidlangan,
sa sulud sang akon dughan
nagadapù ang kamingaw;
akon ginapanganinaw
ang dakù ko nga kasakit
sa mga gal-um sa langit
kag mga bulak sa dutà,
basì pa lamang mapalà
sa akon kabuhî ang dalit.

III.
Mapàit nga waláy angay
ang magsalìay sa kaghà
kon ang mahapdì nga luha
sa mga matá nagaagay;
ang akon mga panghayhay
nga nagahalin sa dughan,
daw huní sang kapispisan
sa katamnan nga matulin,
daw dupuydupuy sang hangin
sa sanga sang kakahuyan….

IV.
Busà dilî pag-isikway
ang gugma kong ginahalad
kay ikaw ang akon palad
ikaw ang akon kalipay;
ikaw ang dapat magsapnay
sang akon gugmang hamilì,
kag agúd dilî matunglì
ang bulak sang akon kalág
pasilaki sang kasanag
sang gugma mong labing putlì….

shemaegomez

Sheila is a digital marketing enthusiast and obsessed in promoting Iloilo. She is a kdrama fan, a dog person and a certified foodie!

Next Post

Big Mug Cafe [CLOSED]

Sat Jan 25 , 2020
Big Mug Cafe is a coffee shop and snack house located right in front of Central Philippine University main gate. It looks like a small place outside but surprisingly cozy, classy and spacious outside. They also offer a good range of menu in a student-friendly pricing. It is so nice […]

You May Like